Press Releases

CHECK POINT FULLFÖLJER ERBJUDANDET PÅ PROTECT DATA VID ANSLUTNINGSGRAD OM 87,1 PROCENT

Anmälningsperioden förlängs för aktieägare som ännu inte har accepterat erbjudandet

Detta pressmeddelande har inte, och kommer inte, direkt eller indirekt, att distribueras eller offentliggöras i Australien, Kanada, Japan eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte till personer i dessa länder eller till personer i något annat land, vilkas deltagande kräver ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver de som följer av svensk lag

RAMAT-GAN, Israel, och STOCKHOLM, Sverige, -- 11 januari 2007 — Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP) ledande i världen inom säkerhetslösningar för Internet, fullföljer idag sitt erbjudande på Protect Data AB (publ) (PROT.ST) om 187 kronor per aktie.

Check Point har mottagit accepter från ägare av 20 012 234 aktier i Protect Data, motsvarande cirka 87,1 av antalet aktier, och 104 700 teckningsoptioner, motsvarande cirka 81,8 procent av antalet teckningsoptioner. Beräknat efter full utspädning motsvarar aktierna och teckningsoptionerna cirka 87,1 procent.

Mot bakgrund av den betydande anslutningsgraden har Check Point beslutat att fullfölja erbjudandet och förvärva de aktier och teckningsoptioner som har lämnats in för ett totalt vederlag om cirka 3 764 miljoner kronor eller 534 miljoner USD enligt gällande växelkurs. För att ge kvarvarande aktieägare och teckningsoptionsinnehavare möjlighet att acceptera erbjudandet förlängs acceptperioden fram till och med den 22 januari 2007. Efter erbjudandets genomförande kommer Protect Data att bli ett dotterbolag till Check Point.

”Det här förvärvet är ett stort steg i vår strategi att utöka Check Points enhetliga säkerhetsarkitektur till att även omfatta datasäkerhet,” säger Gil Shwed, grundare och chief executive officer för Check Point. ”Med Pointsecs världsledande lösningar inom datasäkerhet kan Check Point erbjuda sina kunder den bästa informationssäkerheten på marknaden som ett komplement till sin ledande säkerhetsarkitektur för nätverk. Vi är verkligen förväntansfulla inför de nya marknadsmöjligheterna och ser fram emot att erbjuda våra kunder och samarbetspartners ytterligare säkerhet och värde.”


NÄRMARE OM ERBJUDANDETS FULLFÖLJANDE

• Check Point förvärvar de aktier och teckningsoptioner som har lämnats in. Redovisning av likvid för sådana aktier och teckningsoptioner beräknas påbörjas omkring den 17 januari 2007.

• För att ge kvarvarande aktieägare och teckningsoptionsinnehavare möjlighet att acceptera erbjudandet förlänger Check Point acceptperioden fram till och med den 22 januari 2007.

• Redovisning av likvid till dem som accepterar erbjudandet under den förlängda acceptperioden beräknas påbörjas omkring den 1 februari 2007.

• Check Point frånfaller villkoret avseende lägsta anslutningsgrad och fullföljer erbjudandet. Övriga villkor för erbjudandet har uppfyllts.

Framtidsinriktad information
Detta pressmeddelande och härtill relaterade handlingar innehåller framtidsinriktad information. Sådan information återfinns på flera ställen i dokumentationen och innebär inga garantier för framtida prestationer samt innefattar risker och osäkerhetsmoment. Framåtriktad information inkluderar, men är inte avgränsad till, information rörande Protect Datas eller Check Points och/eller Check Point Holdings framtida verksamheter som ett resultat av Erbjudandet och genomförandet av Erbjudandet. Denna information återspeglar Protect Datas och Check Point Holdings respektive bolagsledningars förväntningar, baserade på den information som för närvarande finns tillgänglig för dem och den är således föremål för vissa antaganden, risker och osäkerhetsmoment, vilka kan vara utanför deras kontroll. Verkliga resultat kan skilja sig väsentligt från dem som framställts, uttryckligen eller underförstått, i framtidsinriktad information som ett resultat av ett flertal faktorer, däribland: att villkoren fullföljande inte uppfylls, att parterna inte uppnår transaktionens alla synergier alternativt inte uppnår dem inom den förväntade tidsperioden, att Check Point drabbas av oförutsedda utgifter i samband med förvärvet, att Check Point inte framgångsrikt lyckas integrera Pointsecs verksamhet med sin egen verksamhet och kan härigenom komma att tappa kunder och anställda samt uppleva störningar i verksamheten, samt andra faktorer beskrivna i Check Points s.k. ”Form 20-F” som avser det år som avslutas den 31 december 2005 och som registrerats hos amerikanska Securities and Exchange Commission. Varje framtidsinriktad information är endast ett uttryck för den situation som förelåg vid det datum då den upprättats och varken Check Point Holdings eller Protect Data åtar sig någon skyldighet att uppdatera eller revidera någon sådan information, oavsett om detta är ett resultat av ny information, framtida händelser eller i övrigt.

Om Check Point Software Technologies Ltd.
Check Point Software Technologies Ltd. (www.checkpoint.com) är ledande inom säkerhetslösningar för Internet. Check Point är marknadsledande på den globala marknaden för företagsbrandväggar, Internetsäkerhet för privatpersoner och VPN marknader. Genom sin NGX-plattform levererar bolaget en enhetlig säkerhetsarkitektur för ett brett utbud av säkerhetslösningar för användande såväl externt, internt, på Internet som hos slutanvändaren. Detta skyddar bland annat affärskommunikation i företagsnätverk och applikationer, anställda som arbetar på distans, filialkontor och extranät hos samarbetspartners. Bolagets säkerhetslösning för Internet – ZoneAlarm - och bolagets övriga säkerhetslösningar tillhör branschens högst rankade och skyddar proaktivt miljontals persondatorer från hackers, s.k. spyware och stöld av data. Check Points lösning utvidgas genom dess öppna säkerhetsplattform, Open Platform for Security (OPSEC), som utgör ett ramverk i branschen för integration och kompatibilitet med marknadens främsta lösningar tillhandahållna av hundratals ledande bolag. Check Points lösningar säljs, integreras och underhålls av ett världsomfattande nätverk bestående av tusentals samarbetspartners, vars kunder omfattar samtliga Fortune 100-bolagen och tiotusentals företag och organisationer av alla storlek.

Om Protect Data AB (publ) och Pointsec Mobile Technologies AB
Pointsec är en ledande leverantör av mobil datasäkerhet med störst spridning av kunder, högst grad av certifieringar och mer komplett täckning för olika sorters utrustning än något annat bolag. Pointsec levererar en tillförlitlig lösning för automatisk datakryptering som garanterar skydd av den mest sårbara plats där känslig affärsinformation är bevarad – i mobil utrustning. Genom att säkra känslig information som bevaras på bärbara datorer, handdatorer, smartphones och flyttbar media, kan företag och statliga myndigheter skydda och förbättra sin image, minimera risker, säkerställa sekretessbelagda uppgifter, skydda kunskap och stärka förtroendet från allmänheten och aktieägare. Bland Pointsecs kunder finns företag och statliga myndigheter över hela världen. Pointsec har egen verksamhet i 14 länder och finns representerat genom partners på alla kontinenter. Pointsec kan besökas på Internet: www.pointsec.com.

Protect Data AB (publ) (PROT.ST), med huvudkontor i Stockholm, bildades 1988 och är noterat på Stockholmsbörsen sedan 1997. Bolagets verksamhetsfokus är på dess helägda dotterbolag, Pointsec Mobile Technologies AB. För mer information, vänligen besök Protect Data på www.protectdata.com.

Mediakontakt:
Allison Wagda
Check Point Software Technologies
+1 650 628 2070 eller +1 650 906 6320
press@us.checkpoint.com

Investerarekontakt:
Anne Marie McCauley
Check Point Software Technologies
+1 650 628 2040
ir@us.checkpoint.com


Relaterade filer

1 http://feed.ne.cision.com/Commands/File.aspx?id=591155
© Banque Carnegie Luxembourg S.A. 2018. All rights reserved.