Press Releases

Bolagsstämmokommuniké från Beijer Electronics AB

Beijer Electronics hade idag den 28 april 2003 bolagsstämma för verksamhetsåret 2002. Bolagsstämman fastställde den framlagda resultat- och balansräkningen. Stämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning om 2,75 kronor per aktie samt att avstämningsdag skall vara den 2 maj 2003. Utbetalning från VPC beräknas ske den 7 maj 2003.

Beijer Electronics VD Göran Sigfridsson redogjorde i sitt stämmoanförande för verksamheten under 2002 och utvecklingen under första kvartalet 2003. VD konstaterade att Beijer Electronics positiva utveckling under fjärde kvartalet fortsatt under inledningen på det nya året med en ökning av såväl omsättning som resultat.

- Det är särskilt glädjande att vi nu ser effekterna av vår satsning på exportorganisationen med nya samarbeten med två tyska företag och en god tillväxt för HMI Products samtidigt som Automation visar fortsatt stabilitet, sade Göran Sigfridsson.

VD framhöll även Beijer Electronics starka och vältrimmade organisation och upprepade tidigare bedömningar att koncernen har förutsättningar att öka försäljning och resultat under helåret 2003.

Bolagsstämman beslutade vidare att:

- omvälja Mauritz Sahlin, Bert Åke Eriksson, Hans Linnarson, Joen Magnusson, Mikael Karlsson och Göran Sigfridsson till styrelseledamöter.

- arvode till styrelsen skall utgå med 875 000 kronor att fördelas, mellan de ledamöter som ej är anställda av bolaget, efter styrelsens beslut.

- arvode till revisorer skall utgå enligt godkänd räkning.

- nomineringsprocessen skall tillgå så, att de fyra största aktieägarna under årets fjärde kvartal utser var sin representant som under styrelseordförandens ledning tillsammans arbetar fram ett förslag till styrelse, att föreläggas den ordinarie bolagsstämman för beslut. Namnen på de fyra representanterna skall offentliggöras så snart de utsetts.

- ersättningsfrågor och frågor som har samband med revisionen hanteras av bolagets styrelse.

Malmö 2003-04-28

För mer information kontakta VD och koncernchef Göran Sigfridsson på tel 040-35 86 00 eller mobiltel 0706-35 86 10.


Relaterade filer

1 http://feed.ne.cision.com/Commands/File.aspx?id=455506
© Banque Carnegie Luxembourg S.A. 2018. All rights reserved.