Press releases

Bungedom strider mot EU:s miljöregler

Företaget Nordkalk fick rätt att bryta kalk i det ur naturvårdssynpunkt värdefulla och känsliga området kring Bunge på norra Gotland, trots miljörörelsens protester. Det beslutade mark- och miljööverdomstolen idag. Kalkbrottet är 170 hektar, dubbelt så stort som området innanför Visbys ringmurar

- Det handlar om en miljö som är sällsynt i hela Europa. Miljööverdomstolen tog inte chansen att rätta till sitt tidigare felaktiga beslut. Vi kommer att ta frågan vidare till Högsta domstolen och EU-kommissionen, det här är principiellt lika felaktigt som licensjakten på varg, säger Mikael Karlsson.

Naturskyddsföreningen anser att det är helt fel att ge Nordkalk tillstånd att bryta kalk i Bunge. Dels strider tillståndet mot de unionsrättsliga förpliktelserna enligt art- och habitatdirektivet. Dessutom är det ett område med unika naturvärden, bland annat rika vattenmiljöer, som gränsar till två Natura 2000-områden. Området i Bunge där kalktäkten ska ligga har enligt Naturvårdsverket naturvärden som saknar motstycke i Sverige och Europa, men en mosaik av värdefulla kalkhällmarker, våtmarker och skogar. Verket hade helst velat inrätta en nationalpark i täktområdet.

- Vi är ett stort antal miljöorganisationer , myndigheter och framförallt vanliga människor som är djupt besvikna idag. EU-lagstiftningen måste börja tillämpas bättre i det svenska rättssystemet, säger Joanna Cornelius, miljöjurist på Naturskyddsföreningen.

För frågor kontakta:

Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen, 070-316 27 22

Joanna Cornelius, miljöjurist Naturskyddsföreningen, 070-462 55 15

Louise Wileen Bjarke, presschef Naturskyddsföreningen, 070-884 77 28


Relaterade filer

1 http://mb.cision.com/Main/514/9281238/28184.pdf
© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. All rights reserved.