Press releases

Tremånadersrapport 2007.05.01 - 2007.07.31 1(2) addVise inredning skyddsventilation ab (publ)

Faktureringen under perioden uppgick till 7,4 MSEK (6,1).
Resultatet blev 0,3 MSEK (-0,9) efter finansiella poster och schablonskatt. I resultatet ingår successiv vinstavräkning med 1,3 MSEK (0,8). Inga händelser av engångskaraktär har inträffat under perioden.

De likvida medlen uppgick vid periodens slut till 12 kSEK. Av checkräkningskrediten på totalt 2 000 kSEK hade 137 kSEK utnyttjats. Soliditeten var 33%. Orderstocken var 31 juli 2007 28,1 MSEK (12,5).

Under perioden har influtit fem order större än 1 MSEK per order från Rikshospitalet i Oslo, AstraZeneca samt från ytterligare ett större läkemedelsföretag.
Efter rapportperioden har ytterligare en order på 1,3 MSEK influtit.

Det rapporterade kvartalet är det sjätte kvartalet i rad med ett bättre resultat än motsvarande kvartal föregående år. Bolaget hittar fler och fler kunder utanför det medicintekniska området. Styrelsen ser detta som en bekräftelse
på att genomförda åtgärder nu stärkt bolaget för fortsatta framgångar.

Vidare information erhålls av styrelsens ordförande Bengt-H Ellow, 0708-241 338, eller
av tf VD Lillemor Sundt, 08-564 851 94.


Relaterade filer

1 http://feed.ne.cision.com/Commands/File.aspx?id=696959
© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. All rights reserved.